Naturstigen som utställningsrum

Senast ändrad: 08 augusti 2023
Konstverk vid vatten. Foto.

Naturstigarna lånar utställningsteknik från museer och utställningar och vi ser alltfler upplevelsestigar och upptäckarplatser med utställda föremål och installationer. Naturen blir ett nytt utställningsrum.

Kunskap kan förmedlas på olika sätt. Den traditionella naturstigen berättar fakta om djur och växter på skyltar eller i foldrar som besökaren tar med sig längst stigen. Men idag finns det flera olika sätt att utforma en naturstig och en genomgång av stigar i naturum 2018 visar att många väljer nya sätt att berätta om landskapet för att nå fler besökare. 

Det pågår ett närmande mellan olika ämnesområden, yrkesgrupper och språkbruk när naturstigarnas vetenskapliga begrepp förenklas och en mer berättande röst förmedlar innehållet på skyltar, i foldrar eller i lurar, samtidigt som konst- och kulturinstitutioner flyttar ut delar av sitt material i landskapet för att skapa en fördjupad förståelse och upplevelse.

Konsten flyttar ut i naturen

Konstmuseet Artipelag kompletterade förra året sin verksamhet med en utomhusutställning. Konstverk och installationer placerades i området runt museet och besökare kunde köpa en karta för att hitta dem och läsa mer om varje konstverk. Den första utställningen kallades Omvägar, årets utomhusutställning heter Skulptur i Natur. Artipelag vill utforska samspelet mellan konst och natur och vad som uppstår när konstverk tar plats i naturen istället för ett kalt utställningsrum.

Artipelag har också skapat en stig i naturen som de kallar ”ekospår”. Den består av elva skyltar som informerar om olika ekosystemtjänster. Formen påminner om en traditionell naturstig med tätt skriven faktatext.

Att berätta om historien på plats

Sörmlands museum har skapat utomhusutställningar i olika miljöer. Syftet är att kunna berätta om historien där den ägt rum och få en förankring till platsen med konkreta, lokala exempel. Men det var också en praktisk lösning när museet under en period saknade fasta utställningslokaler. Historien om platsen och människorna som levt där berättas på skyltar utmed stigar i olika miljöer. Flera av stigarna går genom naturlandskap och vid Stendörren finns ett samarbete med naturum och texterna där har kompletterats med föremål och installationer. Naturstigen har blivit en upplevelsestig och är ett exempel på hur natur och kultur kommuniceras genom att skapa små 

utställningsrum på platsen. Kulturhistorien blir mer närvarande av att berättas där händelser ägt rum och naturstigen kan bli mer levande med upplevelser och överraskningar.

Naturstigar inreds med konst och kultur

De naturstigar som främst tagit till sig utställningsestetiken och skapat inredda rum i naturen är sagostigarna. Målgruppen är barn och familjer och ofta får man ta del av en berättelse och genom figurer lära känna arter och platser. Ett exempel är Floras sagostig vid Getteröns naturum. Floras sagostig är skapad tillsammans med Kristina Digman och utgår från hennes barnbok Floras kulle. Det är olika konstinstallationer med naturen som utställningsrum. Linda Nyberg berättar om hur idén kom till när hon läste böckerna om Flora för sina barn och samtidigt funderade på någon form av sagostig vid naturum. Hon kontaktade Kristina som sa ja direkt när Linda presenterade idén att bygga några av miljöerna ur boken längst en naturstig. De valde delar av boken som passade in på platsen och sedan började ett letande efter konstnärer och hantverkare som skulle förverkliga projektet. Klockorna till ett klockspel av blåklockor hittade Linda på en semesterresa.

Här finns ett fågelbo att klättra in i, och fågelägg av keramik - allt är specialtillverkat. Stigen avslutas med en lekstuga hämtad ur böckerna om Flora. Lekstugan hittade Linda på ett bibliotek som haft den utställd.           

Nya möten och samarbeten

Upplevelsestigarna ersätter inte den traditionella naturstigen, men kompletterar den och öppnar för nya idéer och samarbeten. När olika utställningsformer möts och blandas uppstår spännande berättelser med platsen som utgångspunkt. Naturstigen blir alltmer en aktivitet eller attraktion som konkurrerar med andra nöjen om besökarnas intresse. Genom att berätta på olika sätt och locka till deltagande kan man nå fler. Samarbeten med lokala kulturinstitutioner och konstnärer kan utveckla naturstigen både när det gäller form och innehåll.

Text: Åse Ahlstrand. Artikeln har publicerats i CNV:s nyhetsbrev Naturvägledaren 2/2019 TEMA Natur- och kulturstigar.

Läs mer


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv