Bolla projekt med oss på CNV

Senast ändrad: 02 februari 2024
Slide om hur CNV kan vara bollplank inför LONA-ansökan.

Under våren 2020 träffade vi på CNV många som är engagerade i LONA-projekt. Tillsammans med Naturvårdsverket ordnade vi två webbinarier. Ett med fokus på naturvägledning i LONA generellt och ett som inspiration inför LONA-dagarna som äger rum varje år den sista helgen i augusti. LONA- och friluftssamordnare och andra intresserade från länsstyrelser och kommuner deltog.

Veronica Axelsson är LONA-samordnare på Naturvårdsverket.
Berätta om syftet med att ordna webbinarierna?

Webbinariet för friluftslivs- och LONA-samordnare på länsstyrelserna hade flera syften – dels att tillsammans samla och utveckla idéer gällande behov och möjligheter kopplade till naturvägledning inom LONA-projekt, men också att skapa nätverk för kommande samarbeten. Samordnarna jobbar med liknande frågor och har kommunerna som gemensam målgrupp och kan därför dra nytta av varandras arbete och nätverk, förutsatt att de får kännedom om varandra. LONA-bidrag är en viktig del i många kommuners arbete med olika typer av friluftslivsprojekt och är det är därför viktigt att öka kännedomen om möjligheterna att söka medel.

Webbmöte LONA- och friluftssamordnare 1 april.jpg

Att arrangera en Inspirationsdag inför Lokala naturvårdens dagar (LONA-dagarna) känns angeläget! Vi vill att kommuner och deras samarbetspartners ska ta tillfället i akt och visa upp det värdefulla, lokala naturvårdsarbete som pågår – gärna i samband med LONA-dagarna. En viktig roll för oss är bland annat att skapa inspiration genom goda exempel på olika typer av naturvägledning, men även praktiska exempel och konkreta tips och idéer från kommuner som genomfört lyckade arrangemang. Det är även viktigt med möjlighet till erfarenhetsutbyte och nätverksskapande mellan kommunerna för framtida samarbeten.

Lokala naturvårdens dag_info 5 maj 2020_Östh kn.jpg


Anders Arnell, projektledare på CNV:
Vad gjorde ni och vad var det viktigaste som kom fram under webbinarierna?

På webbinariet för samordnarna den 1 april diskuterades framförallt vilken kunskap länsstyrelserna har om kommunernas aktivitet med naturvägledning, om LONA-dagar genomförts och vad CNV kan bidra med i form av råd och stöd. Deltagarna konstaterade att frilufts- och LONA-samordnare har stor behållning av att träffas tillsammans på detta sätt, och för CNV är det också viktigt att hålla kontakt med samordnarna. Några slutsatser som kom fram var att variationen är stor mellan kommunerna, men att det finns goda exempel både i större och mindre kommuner, att det finns många LONA-projekt med inriktning på naturvägledning, särskilt obemannad sådan, samt att det vore bra om LONA-dagen kunde genomföras med viss variation i tiden.

Presentation på Inspirationsdagar LONA 20200505_arboretet.jpg

Inspirationsdagen den 5 maj lockade ett 60-tal deltagare – en fördel med digitala seminarier oavsett corona är att fler kan delta. Dagen bestod av tre delar: om naturvägledning och om LONA inklusive LONA-dagarna, något om hur en anpassning till corona kan ske, exempel på genomförda LONA-aktiviteter med naturvägledning samt diskussion i grupper om hur man väljer bra platser för LONA-dagar, om lockande och givande aktiviteter och om tips på bra marknadsföring. De uppskattade exemplen kom från Arboretum Norr i Umeå (Johnny Schimmel) och från olika LONA-projekt och aktiviteter i Östhammars kommun (Camilla Andersson). Från diskussionerna kan nämnas att det generellt är bra att: Rikta sig till breda grupper. Att ha så bred samverkan som möjligt både inom kommunen och med andra organisationer. Att aktiviteterna är engagerande, konkreta och gärna interaktiva. Att man bör marknadsföra i flera kanaler som når olika målgrupper och samverka med andra aktörer i marknadsföringen. Många praktiska tips och idéer utbyttes.

Katrin Jones Hammarlund projektledare på CNV:
Du berättade om hur CNV kan hjälpa de som vill söka medel. Hur då?

CNV kan fungera som bollplank för er som planerar att söka LONA-projekt i år, så länge naturvägledning är i fokus. Har ni frågor kring naturvägledning i alla dess former (naturstigar, guidning, utställningar med mera) – välkomna att höra av er så bollar vi tillsammans!

Bästa sättet att nå CNV är att skicka e-post till cnv@slu.se med en beskrivning av projektet eller projektidén och vilka frågor ni har. Vi ser fram emot att höra från många av er.

 

Text: Eva Sandberg CNV

Du som vill se inspirationsseminariet i sin helhet hittar det på Naturvårdsverkets hemsida. 


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv