Allemansrätten i skolan

Senast ändrad: 26 april 2024
Matlagning över öppen eld utomhus

Många betonar att det är viktigt att barn och unga lär sig vad allemansrätten innebär, både rättigheter och skyldigheter. Flera organisationer vänder sig till skolan med lärarhandledningar och utbildningsmaterial. Men hur arbetar skolan med allemansrätten?

Naturskolan som resurs i undervisningen

Enabygdens naturskola i Enköping arbetar med alla kommunens skolor och ett tema som är populärt är allemansrätten. Marie Norelius är lärare på naturskolan och berättar om verksamheten. 

- Alla skolor i Enköpings kommun besöker Naturskolan vid flera tillfällen och det blir också en fortbildning för lärarna. Allemansrätten är ett tema som vi arbetar med under en halvdag. Naturskolan kommer till ett område i närheten av skolan och arbetar utifrån de förutsättningar som finns där. Eleverna vet att allemansrätten finns och alla vet att man inte får slänga skräp i naturen, men få har erfarenhet av friluftsliv och vet inte när och var de får campa, göra upp eld, var de får gå eller vilka växter och bär de får plocka. Det här är praktisk kunskap som måste upplevas och provas på.

Marie har tidigare arbetat som No-lärare i skolan och samarbetade ofta med idrottslärarna kring allemansrätten. I läroplanen sorterar allemansrätten under ämnet Idrott och hälsa.

Naturskolan i Enköping har tema Allemansrätt.

Läroplanens avsnitt om allemansrätt förändras

Den 1 juli 2021 ändrades skolans läroplaner. Ändringarna görs för att lärarna ska vara något friare i sin sammanvägda betygsbedömning och innebär att kunskapskraven blir mindre detaljerade. När det gäller ämnet Idrott och Hälsa stryks allemansrätten från kunskapskraven och det har orsakat debatt det senaste året. Många uppfattar det som en nedvärdering av allemansrätten i undervisningen, men Skolverket menar att det inte är så.

Allemansrätten finns kvar som centralt innehåll i ämnet Idrott och hälsa från åk 1 till åk 9. Formuleringen har fått ett tillägg från åk 4-9. Eleverna ska kunna rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten och dess tillämpning i praktiken. Den nya skrivningen betonar att allemansrätten ska omsättas i praktisk kunskap, men allemansrätten tas bort från kunskapskraven och diskussionen om allemansrätten i skolan lär fortsätta.

Länk till läroplanerna, Skolverket

Friluftsliv på Fryshusets Grundskola i Stockholm

Ulrika Westman arbetar som idrottslärare på Fryshusets grundskola och där satsar man på friluftsliv. Två dagar i veckan ordnar hon friluftsdagar och varje klass är ute 6-7 heldagar per läsår.

-Allemansrätten är en viktig grund för eleverna och de lär sig tillämpa den i praktiken genom återkommande besök i naturen.

För Ulrika är det viktigt att eleverna förstår vilken förmån det är att vi kan röra oss fritt överallt, plocka bär och laga mat ute. Men också ansvaret som följer med den möjligheten. Eleverna kommer från hela Stockholm och har olika vana och förkunskaper när de kommer till Fryshuset i årskurs 7.

-I början är det många som är ointresserade av friluftsliv och allemansrätt, men efter ett par år med återkommande erfarenheter blir de trygga och kan själva planera och genomföra friluftsaktiviteter.

För Ulrika är det viktigt att eleverna får erfarenhet av friluftsliv - paddla, samlas kring en eld och laga mat ute. Det är något de har glädje av hela livet och allemansrätten blir en självklar del av kunskapen om naturen.

Flera aktörer vänder sig till barn och unga och tar fram pedagogiskt material för skola, förskola eller annan verksamhet.

 

Text: Åse Ahlstrand


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv