Friluftslivets år 2021 lyfter allemansrätten

Senast ändrad: 26 april 2024
En grupp barn utövar friluftsliv

Allt fler söker sig ut i naturen, och upptäcker hur härligt det är att cykla, vandra eller bara vara ute. Det är ett intresse som ökat under flera år, men där coronapandemin bidragit till att ytterligare förändra vanorna. När friluftslivet ökar och allt fler ovana besökare hittar ut i naturen blir det viktigt att kommunikationen hänger med. Friluftslivets år 2021 är en satsning på att inkludera ovana målgrupper och inspirera till ett hållbart friluftsliv och en möjlighet att lyfta allemansrätten på nya sätt.

Naturen blev viktig under Coronapandemin

I somras sökte sig rekordmånga besökare ut i naturen. Långt in på hösten var det många fler än vanligt som vandrade, grillade och träffades utomhus. Sveriges naturum flyttade ut verksamheten och mötte besökarna på ett nytt sätt. Många av de som kom var förstagångsbesökare - ovana, nyfikna, intresserade och glada. Det stora intresset för naturen gör att flera naturum pekar på behovet av mer resurser för att möta efterfrågan på naturvägledning. När många söker sig till samma platser blir det trångt och flera naturum i landet vittnar om stora problem kring parkering, skräp och toaletter under 2020. Här krävs förändringar inför kommande år.

Med huvudbudskapet Ta hand om varandra och naturen arbetade Naturvårdsverket med vägledning, samverkan och kommunikation, ett samlat stöd till olika målgrupper inom förvaltning, för att hantera det ökade besökstrycket i naturen. Något som Naturvårdsverket avser att göra även 2021.

Facebook och Instagram är viktiga kommunikationskanaler. Under pandemin har det varit bra för naturum och förvaltare av naturområden att kunna uppdatera besökare om läget, sprida information om mindre kända naturområden och informera om förändringar. Sociala medier gör det också enkelt att informera om allemansrätten och de regler som gäller i skyddad natur. Sommaren 2020 bjöd på många nya erfarenheter och nu väntar Friluftslivets år!

Luften är fri - Friluftslivets år 2021

Friluftslivets år handlar om att lyfta friluftslivet, locka fler människor att vara ute, uppmärksamma de värden som friluftslivet ger samt skapa samarbeten och nätverk mellan friluftslivets aktörer. Inspirationen kommer från Norge och arbetet drivs av Svenskt Friluftsliv med stöd av Naturvårdsverket. Kampanjen kallas Luften är Fri!

Logga friluftslivets år

Sanna Ameln, Svenskt Friluftsliv, kommunikatör på Luften är fri, berättar mer:

-Det är ju otroligt roligt att fler och fler hittar ut i naturen. Fokus för kampanjen är att nå de som ännu inte upptäckt hur härligt det kan vara, som kanske är ovana vid att röra sig i naturen och inte vet att det finns fin natur i närområdet.

Hur förhåller sig kampanjen till allemansrätten?

-Allemansrätten är ett ständigt närvarande tema i alla diskussioner som förs i projektet. Grunden för kampanjen är ett hållbart friluftsliv. Men en viss oro för att ett ökat antal besökare ska medföra problem delas av medlemsorganisationerna och alla försöker arbeta aktivt med att sprida kunskap och respekt för gällande regler. I nätverket uppmärksammas frågan om allemansrätten och medlemsorganisationerna har bra material och information som de sprider till sina medlemmar.

Syftet med Friluftslivets år är inte att locka ännu fler att besöka de mest kända platserna i Sverige, utan snarare att uppmärksamma all fantastisk närnatur som finns att upptäcka. Målgruppen är i första hand barn mellan 10 och 13 år samt personer med utländsk bakgrund. Gruppen kallas ”de ovana” – eftersom de inte nyttjar friluftsliv i större utsträckning . Därför är det viktigt att betona allemansrättens möjligheter samtidigt som man respekterar gränserna för den.

Läs mer om målgrupperna för Friluftslivets år på kampanjens hemsida Luften är fri.

För att motverka att alla söker sig till samma platser samtidigt vill projektet presentera aktiviteter året runt och på många olika platser. På webbplatsen finns ett kalendarium med aktiviteter som arrangeras av aktörer och organisationer i hela landet. Det ska vara lätt att hitta något som man vågar prova även om man inte är van att ge sig ut i naturen. Projektet kommer också att ha olika teman under olika månader och då kommer allemansrätten att lyftas mer i olika sammanhang.

Dags att lyfta allemansrätten

Informationen om allemansrätten försvinner gärna i mängden. Om man vill hitta den så finns den där, men om man inte vet att man behöver kunskapen så är den lätt att missa. Svenskt Friluftsliv har ett stort nätverk och når genom sina medlemsorganisationer många medlemmar och följare på sociala medier.

2017 fick samarbetsorganisationen stöd från Naturvårdsverket för att sprida kunskap om allemansrätten genom ett antal filmer med Anders ”Ankan” Johansson. Filmerna har visats i många sammanhang, men Sanna tycker att det kan lyftas mer.

-Våra medlemsorganisationer når väldigt många på Instagram och Facebook och filmerna kan synas mer där och vi ska också lyfta fram dem på projektets webbplats.

Så uppmaningen till alla aktörer och medlemsorganisationer inför Friluftslivets år 2021 är: Lyft fram informationen om allemansrätten och sprid filmerna från Svensk Friluftsliv! Enkla, humoristiska filmer som påminner oss om att vi kanske inte har alla detaljer i allemansrätten helt uppdaterade.

 

Text: Åse Ahlstrand

 


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv