Markägare och turismföretag i samverkan

Senast ändrad: 26 april 2024
Omslag handledning Turism på annans mark

Allemansrätten måste hela tiden förklaras och försvaras. Den kan hotas av missbruk eller överutnyttjande som egentligen inte har någonting med allemansrätten att göra. Men för att det inte ska uppstå konflikter är det viktigt med dialog och avtal med markägare. Hur kan markägare och turistföretagare driva sina verksamheter och samtidigt hjälpas åt för att skydda natur och sprida kunskap om allemansrätten?

Leif Öster är både markägare och turistföretagare och han tycker att naturturism är bra för landsbygden.

-Det är roligt med besökare förutsatt att man har en bra dialog, skriver avtal och har en kontaktperson att arbeta med. Det finns ett ömsesidigt intresse av att marken inte blir förstörd av för många besökare.

Själv har han en vandringsled över sina marker som iordningställts av en folkhögskola. Det är en led med 1000 år gamla anor och Leif tycker att det är roligt att fler får upptäcka platsen. Besökare i naturområden gynnar det lokala näringslivet och det är viktigt att lyfta fram de goda effekterna av naturturism för landsbygden.

Turism på annans mark

Visit Dalarna såg utmaningar kring växande naturturism och friluftsliv och tog initiativ till projektet Turism på annans mark för att skapa ett bra samarbetsklimat mellan markägare och naturturismföretag. Tillsammans med Naturturismföretagen, LRF och Sveriges Jordägarförbund har de genomfört projektet för att bidra till ömsesidigt förtroende och överenskommelser mellan markägare och naturturismföretagare. Projektet redovisas i vägledningen Turism på annans mark.

Turism på annans mark innehåller en genomgång av aktiviteter kring vilka det kan uppstå diskussioner och där det är viktigt att ha en bra dialog med markägare. Vägledningen beskriver också processen med samråd och planering samt ger exempel på avtal mellan företag och markägare. Avtalen slår fast att den som organiserar aktiviteter ska ansvara för att informera besökare om allemansrätten och eventuella särskilda regler på den aktuella platsen. Syftet är att utveckla hållbar turism som gynnar lokalbefolkning, natur, kultur och företagande. För att nå detta krävs kontinuerlig dialog mellan turismföretag och markägare – en dialog om vad naturen, kulturen och lokalsamhället tål.

 

Text: Åse Ahlstrand


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv