Exempel på verksamheter inom sötvattenpedagogik

Senast ändrad: 26 april 2024
Barn håvar i Vramsån och artbestämmer det de får upp.

På den här sidan samlar vi exempel på aktiviteter, tips och tricks inom sötvattenpedagogik. Den kommer kompletteras med fler exempel.

Syftet med den här sidan är att presentera verksamheter och möta personer som genom lärande aktiviteter utomhus ökar människors intresse för och kunskap om sötvattensmiljöer. 

Klicka på de expanderbara menyerna nedan och inspireras!

Ni är välkomna att skicka in era egna exempel på vattenpedagogiska akitiviteter till limnisk.cnv@slu.se

Skolbäcken - Sportfiskarnas naturvårdsinriktade utomhuspedagogiska verksamhet

Skolbäcken - lärorika lekar och fyndig utomhuspedagogik

Det som utmärker Skolbäcken är integrationen mellan förbundets barn- och ungdomsverksamhet, som syftar till att främja ett ökat fiskeintresse, och förbundets arbete med praktisk fiskevård. Båda dessa huvudgrenar har vuxit sig starkare under senare år, och i och med en höjning av statsanslaget för friluftsliv såg Sportfiskarna möjligheten att fläta samman dessa till det som kom att utvecklas till Skolbäcken.

För Sportfiskarna är naturkunskaper och miljöengagemang nära kopplat till positiva upplevelser ute i det fria – vid bäcken, sjön, kustlinjen och våtmarken. Att få se, höra och känna på en levande vattenmiljö ger intryck som håller sig kvar. Om vi dessutom ger våra barn möjligheten att göra praktiska insatser som skapar än mer liv i vattnet – då har vi gjort något verkligt betydelsefullt.

Utgångspunkten är fisken och vattnet – vilka fiskar hittar vi i vattendraget (undersöks via elfiske!), vad äter fisken? Hur ser vattendraget ut? Vilka förutsättningar krävs för att fisken ska trivas? Och vad kan vi göra praktiskt på plats för att göra det bättre för fisken? Lägga i sten och grus. Eller plantera ett träd eller bygga en risvase? Allt vävs ihop med lärorika lekar och fyndig utomhuspedagogik.

Elfiske Skolbäcken

Bilden visar elfiske i Delsjöbäcken, Göteborg. Elfiske pågår för att tillfälligt bedöva fisken som eleverna sedan får titta närmare på uppe på land. I det här momentet får barnen se men inte röra. Foto: Sportfiskarna

Risvase på istäckt sjö

Bilden visar en risvase på sjön Trehörningen i Huddinge februari 2018. Granriset har elever från närliggande skolor släpat från stranden och lagt på hög ute på isen. Foto: Mattias Sandberg

Skolbäcken ger resultat!

Skolbäcken utvärderades 2018 av forskare från Göteborgs universitet. Utvärderingen syftade till att undersöka i vilken utsträckning som Sportfiskarnas målsättningar med Skolbäcken uppnås. Utvärderingen resulterade i rapporten: "Skolbäcken: Som ett rinnande vatten?" som visar att eleverna lär sig mycket och att kunskapen sitter kvar. Möjligtvis för att Skolbäcken sticker ut från ordinarie undervisning och troligen bidrar till att eleverna har starka minnen från dagen. 

Vattendetektiver i Kalmar län lär sig om vatten och upptäcker livet under ytan

Vattendetektiver: Lär om ditt vatten och upptäck livet som gömmer sig under ytan

Vattendetektiver inbjuder eleverna att upptäcka vatten i sin närmiljö. Många skolor har nära till ett vattendrag eller till havet och dessa miljöer ger utmärka möjligheter för lärande utomhus. Eleverna går på upptäcktsfärd i skolans närmiljö och upptäcker olika aspekter av vattnet på ett lekfullt och lärorikt sätt.

De upptäcker relationen med vattnet i vardagen: vatten i skolan, hemma, i sjöar och vattendrag och i Östersjön. Vattendetektiver är ett lokal utvecklat miljöprojekt som gör det möjligt för skolor att på ett enkelt sätt komma igång med ett ämnesövergripande ämne. Vatten är ett utmärkt tema för att arbeta med i flera ämnen och mål i läroplanen.

Omslagsbild rapport Vattendetektiver

Bilden är från omslaget av rapporten LONA projekt Vattendetektiver 2015-2017

LONA-projekt för lärande för hållbar utveckling

Idén bakom Vattendetektiver var att utveckla grunden till ett långsiktigt samarbete mellan tre vattenråd och skolor i Kalmar och Nybro kommun. LONA-medel söktes och projektet kom igång våren 2015.

I projektet utvecklade man en praktisk metod av lärande för hållbar utveckling som passar alla skolor i Kalmar med omnejd. Projektet erbjuder fortbildningar, konkret arbetsmaterial på elevnivå, utomhusaktiviteter och kontakter med samhället, genom vattenråden.

Material att låna för skolor

Inom projektet har man tagit fram eget material som en handledning, en bestämningsduk för växter och djur i Östersjön, ett fiskvandringsspel och ett vattenkit för vattenprov och enkla analyser. Det finns även en vattenlåda för skolklasserna att låna. Den innehåller till exempel, håvar, sorteringsbrickor, undervattenkikare, insamlingsflaskor, fältböcker och bestämningsnyckel för smådjur i sötvatten.

Materialet finns på Vattendetektivers hemsida där du även kan läsa mer om hela projektet.

Limnisk pedagogik med naturum Vattenriket i Kristianstad

Lång tradition av utomhuspedagogik vid Kristianstad Vattenrike

Sedan Kristianstads Vattenrike drog igång för 30 år sedan har vi jobbat med att uppleva, upptäcka och undersöka livet i bäckar, åar och sjöar tillsammans med barn, elever, studenter och lärare från förskola till högskola.

Vi har arbetat fram väl fungerande undervisningskoncept och vi utvecklar kontinuerligt pedagogiskt inspirations- och arbetsmaterial som vi och lärare i kommunen använder när vi jobbar med barn och elevgrupper.

Naturum Vattenriket undervisar elever vid Vramsån.

Bild: Undervisning vid Vramsån. Fotograf: Johan Larsson, Kristianstad kommun.

Vattenrikets biologiska och kulturhistoriska värden och det biosfäriska arbetet utgör ramen för naturums samarbete med skolor och förskolor. Verksamheternas lokala planer och mål är självklara utgångspunkter när vi tillsammans planerar lektionernas innehåll och struktur. Vi ser helst att samarbetet med varje klass eller barngrupp består av minst två tillfällen, gärna fler.

Mellan naturumbesöken och exkursionerna arbetar klassen vidare kring det aktuella arbetsområdet på egen hand. För att elever och lärare ska få möjlighet att erhålla upplevelser och fördjupa sina kunskaper om olika typer av vattenrika miljöer i Vattenriket besöker vi ibland olika platser. Lika ofta återkommer vi till samma vattendrag vid flera tillfällen och kanske i olika årskurser.

Variation ger större perspektiv och ökad kunskapsbank

Genom att variera fokus, innehåll och perspektiv vid lektionerna, bygger elever och lärare succesivt upp en bank av erfarenheter, kunskaper, insikter och engagemang: Vi upplever själva platsen med alla sinnen, förundras över mångfalden och undersöker spännande exempel på anpassningar. Vi utvecklar förståelsen kring sambanden i ekosystemet och vi lyfter vi fram hur natur och människa interagerar. För att tydliggöra vårt beroende av naturen jobbar vi med ekosystemtjänstbegreppet. 

Vi har också återkommande samarbeten med Vattenrikets limnolog. Här får elever och pedagoger en konkret inblick i hur Vattenriket arbetar för att bevara och utveckla våra vattenekosystem och stärka de ekosystemtjänster som är kopplade till dessa områden. I detta samarbete får ibland elever och pedagoger själva möjlighet att prova på praktisk naturvård. 

Pedagogisk skrift om vattenkryp

I vår skrift Bland vattenfisar och virvelmaskar i Vattenriket finns bilder och kul fakta för de vanligaste vattenkrypen som vi hittar i våra svenska vattendrag. Här finns beskrivningar för hur ni bäst går tillväga för att fånga krypen och vilken utrustning som kan vara bra att ha. En enkel men smart översikt hjälper oss att klura ut vilka kryp ni hittat.

Några konkreta forskarfrågor uppmuntrar både stor och liten till att iaktta och observera de små djuren riktigt noggrant. Skriften kan du beställa eller ladda ner från vår hemsida.

Vattenrikesnurran

Vattenrikesnurran är ett pedagogiskt redskap för att ta reda på hur din bäck eller å mår, dess värden och nyttor. Vattenrikesnurran fungerar inte bara i Kristianstads Vattenrike utan kan användas i mindre vattendrag över i stort sett hela Sverige. Oavsett om du jobbar med 10-åringar eller gymnasieungdomar är Vattenrikesnurran ett användbart redskap. Du anpassar själv undervisningsnivån.

Beställningsuppgifter och infoblad om Vattenrikesnurran finns på vår hemsida.

Vattenrikeblomman

Vattenrikeblomman är ett analysverktyg där deltagarna upptäcker, undersöker och poängsätter olika ekosystemtjänster på plats ute i naturen. Blomman används tillsammans med en bank av konkreta uppdrag. Verktyget är främst anpassat för att användas i grundskolans högstadium, i gymnasieskolan och till exempel på lärarutbildningar.

Beställningsuppgifter och infoblad om Vattenrikeblomman finns på hemsidan.

Biosfärklassrummen

Naturum Vattenriket utvecklar olika biosfärklassrum (uteklassrum) för att underlätta för lärare och elever att arbeta ute i Vattenriket på egen hand. Vid varje biosfärklassrum finns en låda med konkret arbets- och undersökningsmaterial. Vägbeskrivning och kod till lådans lås skickar vi med e-post till läraren.

Just nu har vi tre biosfärklassrum. Två av dem handlar om livet i sötvatten (Kanalhuset i Kristianstadoch Vramsån i Gärds Köpinge), medan Biosfärklassrum Äspet i Åhus berör kustnära ekosystem i Östersjön. Biosfärklassrummen sammanfaller med tre av Vattenrikets 22 besöksplatser

I lådorna finns bland annat håvar, burkar, vannor, luppar, bestämnings- och utställningsblad och inspirationsmaterial. Här hittar ni förslag på målsättningar, utmanande frågeställningar och kreativa undersökningar.

Ladda ner denna pdf-fil för exempel på aktiviteter som finns i våra lådor: ”Sortera och bygg utställning”, ett arbetsblad om anpassningar samt ”Brickövningen”.

Kontakt och mer information

Kontakt Vattenriket: Sam Peterson

Lygnerns vattenråd, Vattnet i skolan - samverkan ger värdefulla pedagogiska vinn-vinn situationer

LONA-projekt

Vattnet i skolan är ett LONA-projekt som Lygnerns vattenråd (i Västerhavets vattendistrikt) har drivit tillsammans med Bollebygds kommun under 2013-2016. Dessutom har Borås Stad, Härryda kommun, Marks kommun och Strömma Naturbruksgymnasium medverkat.

Framgångsrik samverkan

Vattenrådet har samverkat med intresserade förskolor/skolor inom Rolfsåns avrinningsområde. Aktiviteterna har gått ut på att undersöka och håva smådjur i miljöerna tillsammans med lärare och elever. Totalt har tio förskolor eller skolor deltagit inom avrinningsområdet (eller i direkt anslutning till detta). Dessutom har tre skolor tillsammans med Gullmarns vattenråd i Örekilsälvens avrinningsområde provat arbetssättet.

Samtliga medverkande skolor har haft mycket bra pedagogiska vattenmiljöer på gångavstånd från skolorna. Ungefär 650 barn och 130 pedagoger har därmed varit ute och provat att använda vattenmiljöerna. En busstur arrangerades i avrinningsområdet som fortbildningsdag för pedagoger. Arbetet har varit uppskattat av elever, pedagoger och vattenrådsmedlemmar.

Ungdomar håvar i våtmark.

Bild: Ungdomar håvar i våtmark. Fotograf: Peter Nolbrant.

Resultatet visar att man genom samverkan mellan vattenråd och skolor kan uppnå värdefulla vinn-vinn situationer. Skolorna kan få hjälp att nå många av läroplanernas målsättningar genom att använda utepedagogiska vattenmiljöer. Vatten passar utmärkt som ämnesövergripande tema. Avrinningsområden är en mycket bra pedagogisk utgångspunkt för att skapa helhetssyn. Utepedagogik stimulerar upptäckarglädje, nyfikenhet, kreativitet och underlättar lärandet. Å andra sidan kan vattenrådet långsiktigt öka kunskapen om vatten och avrinningsområdet genom att i samverkan med skolor nå ut till pedagoger, elever och föräldrar.

Kontakt: Peter Nolbrant

Tänk H2O! vid forskningsstationen Bolmen

Forskning vid Bolmen

Forskningsstation Bolmen ligger på Tiraholm vid Bolmen i Hylte kommun. Inriktningen för forskningen är i första hand effekter av klimatförändringar på sjöekosystem och projekt för fiske- och vattenvård. Stationen ingår i ett nationellt nätverk av fältstationer, SITES, och är öppen för alla universitet och högskolor som vill forska på Bolmen. Pedagogiska projekt som Tänk H2O! ingår även i stationens uppdrag.

Tänk H2O!

För att öka gymnasieelevers medvetenhet om frågor som rör vatten, delar Sydvatten varje år ut stipendiet Tänk H2O! Stipendiet erbjuder gymnasielärare och deras elever en heltäckande tvådagars vattenkurs vid sjön Bolmen. Under kursen får deltagarna vara med om laborationer, workshops och föreläsningar som bland annat handlar om den hydrologiska cykeln, konflikter som kan uppstå i samband med vatten, virtuellt vatten samt hur man gör kranvatten.

Målet är att genom växelverkan mellan teori och praktik stimulera elevernas kreativitet, problemlösning och samarbetsförmåga samt att väcka gymnasieungdomars intresse för vattenfrågor inför deras utbildnings- och yrkesval.

Vatten en framtidsfråga

Vattenförsörjning är en av våra viktigaste framtidsfrågor och knyter an till många aktuella ämnen inom både samhällsvetenskap, naturvetenskap, teknik och humaniora. Kursen stöder skolans uppdrag att arbeta ämnesövergripande genom att betona de tvärvetenskapliga aspekterna av vatten. Dessutom tillämpas platsbaserat lärande och utepedagogik som grund för långsiktigt lärande. Stor vikt läggs därför vid att ge deltagarna en känslomässig upplevelse av Bolmen och naturen kring sjön.

Elever håller fisk från sjön Bolmen.

Livet under ytan. Fiskarter i Bolmen. Foto: Torsten Rathjen.

 Kontakt: Juha Rankinen

Miljöverkstan Haninge - lärande för hållbar utveckling

Lärande för hållbar utveckling och utomhuspedagogik

Vi är en kommunal naturskola med fokus på lärande för hållbar utveckling och utomhuspedagogik. Vårt uppdrag är bland annat att balansera boklig bildning mot sinnlig upplevelse eftersom vi lär med alla sinnen. Ett av våra teman heter 'människans exploatering av mark och vatten' och riktar sig till barn i årskurs 6.

Genom fältarbete och experiment tar vi reda på hur Övre Rudasjön påverkas av mänskliga aktiviteter i närheten. Med hjälp av håvar tar vi reda på vilka småkryp som finns i sjön och vad det säger om vattenkvaliteten. Vi tittar även på vattnets kemiska innehåll och funderar kring vad som händer om och när gift läcker ut i vattendrag. Hittar vi skräp längs stranden, undersöker vi hur lång tid det tar innan det bryts ned på vår skräptidslinje.

Barn håller en storspigg i handen.

Bild: Barn håller storspigg. Fotograf: Joseph Wastie.

Vi har även tagit ut SFI studenter på fiskedagar under ett tidigare integrationsprojekt och är delaktiga med undersökningar samt restaureringsarbete i sjöar och bäckar i Haninge kommun. Till exempel ett samarbete med Sportfiskarna för att återskapa lekplatser för havsöring i Vitsån.

Hudiksvall - projekt lyfter natur- och kulturvärden vid tätortsnära sjö

Lillfjärden som natur- och kulturområde ur ett ungdomsperspektiv

I Hudiksvalls kommun har vi haft ett lokalt naturvårdsprojekt för att informera om natur- och kulturvärden vid sjön Lillfjärden som ligger mitt i Hudiksvalls stad. Kommunen drev projektet Lillfjärden som natur- och kulturområde utifrån ett ungdomsperspektiv mellan 2016-2018 tillsammans med Hälsinglands museum, Visit Glada Hudik, Föreningen för främjande av fågellivet i Lillfjärden och Hudiksvallsregionens fågelklubb.

Syftet är att utveckla miljön runt Lillfjärden genom att lyfta natur- och kulturvärdena med hjälp av Läroverkets elever och på så sätt öka områdets attraktionskraft och förbättra miljön.

Bakgrund till projektet

Upprinnelsen till Lillfjärdenprojektet var att man på skolan vill få in samhället ”på riktigt” i skolans värld och få uppdrag att utföra som bidrar till en hållbar samhällsutveckling i Hudiksvalls kommun.

Lillfjärden ligger mitt i Hudiksvalls stad och har både värdefulla naturvärden och intressant historia. Lillfjärdens vattensystem är artrik på fisk. Omkretsen av sjön är ca 2,2 km, vilket gör den till ett populärt promenadstråk och joggingslinga. Det finns även rikliga mängder med fåglar här.

Kontakt: Åsa Terent, Hudiksvalls kommun.

Upptäck den biologiska mångfalden i hav och sjö genom skolprojektet VIRTUE

Genom skolprojektet VIRTUE kan lärare och elever lära sig om och mäta biologisk mångfald i olika vattenmiljöer.

VIRTUE syftar till att stimulera intresset för naturvetenskap hos elever och studenter men bidrar också till fortbildning av lärare. Skolprojektet kan anpassas till olika åldrar och mognadsgrad. De yngre barnen är fascinerade av vad de ser och aktiviteten kan väcka intresse för livet under ytan. Äldre elever och studenter kan använda VIRTUE inom flera ämnen, som biologi, matematik, miljökunskap och fysik. VIRTUE lämpar sig även väl som tematiskt gymnasiearbete.

Konceptet är enkelt och gratis

Ett antal runda, CD-liknande plastskivor monteras på rack och placeras ut i olika vattenmiljöer och årstider. Genom att se vad som växer på skivorna och registrera observationerna i VIRTUEs databas, får eleverna ett underlag för jämförelse och diskussioner av resultaten.

Alla skolor kan dela sina resultat med andra i VIRTUEs databas och kartfunktion. Det går också att rapportera observationer på ett pappersformulär.

VIRTUE är enkelt, kostar inget att vara med i och alla kan vara med!

Länkar

VIRTUES hemsida

Bestämningshjälp för limniska djurarter/grupper

Rapporteringsfunktion för observationer

Natur i fokus - ett företag som ökar kunskapen och engagemanget för åar och våtmarker

Företaget Natur i fokus gör exkursioner till åar och våtmarker i Skåne med med skolklasser och vuxengrupper. Besökarna får naturkontakt, naturupplevelser och de får lära sig om hur viktigt vattnet är i landskapet.

Exempel på aktiviteter är håvning i damm och å, arbete med näringskedjor och djur vid och i vattnet som exempelvis fladdermöss, öring och kungsfiskare. Vi mäter näringshalten i damm och å, jämför med aktuella mätrapporter från ån samt diskuterar hur våtmarker och andra restaureringar vid åar kan hjälpa den biologiska mångfalden, vattenkvaliteten och områdets vattenhållande förmåga.

I samarbete med Rååns Vattenråd, Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd och Region Skåne har Natur i fokus tagit fram roliga och pedagogiska övningar och material. Kika in på deras hemsida och lös ett korsord, ta del av memoryspel och lär dig mer om hur de arbetar med undersökningar av vattendrag.

Läs mer på Natur i fokus hemsida.


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv