Principer och steg för planering

Senast ändrad: 08 augusti 2023

Planering är viktigt för framtagandet av all naturvägledning och information, både när man planerar för enskilda naturvägledningsprodukter och när man planerar för större satsningar, som till exempel en ny nationalpark.

För framtagandet av all naturvägledning är det viktigt att planera utifrån några principer. Vi sammanfattar ett rekommenderat arbetssätt här nedan.

 

Sex planeringssteg

Naturvägledning i natur och kulturområden omsl.jpg

Stegen nedan är en sammanfattning av den modell som föreslås i handboken Naturvägledning i natur- och kulturområden på sidan 26. Modellen förutser att man parallellt planerar för tillgänglighet med hjälp av handboken Tillgängliga natur- och kulturområden i avsnitt 7.4.

1. Prioritera bland skyddade områden

Det är viktigt att samlas kring en gemensam bild av en plats/ett område och dess sammanhang. Besluta vilka områden som ska prioriteras för högre ambition för tillgänglighet och naturvägledning. 

Se sidorna 27-28 i handboken.

 

2. Beskriv området idag

 • Beskriv befintlig naturvägledning
 • Beskriv resurser/värden för naturvägledning
 • Nuvarande besökare och deras förväntningar på området
 • Andra aktörer, deras aktiviteter och förväntningar
 • Rollfördelning.

Se sidorna 28-33 i handboken.

 

3. Beskriv vad ni vill åstadkomma

 • Formulera syfte och mål
 • Avgör och beskriv vilka besökare naturvägledningen ska rikta sig till, utifrån deras intressen och förväntningar
 • Bestäm övergripande tema och eventuella underteman (platsens berättelser)
 • Välj platser och resurser för naturvägledningen
 • Samarbete med andra aktörer
 • Rollfördelning.

Se sidorna 34-41 i handboken.

 

4. Välj naturvägledningsinsatser

 • Ta fram mätbara mål för varje plats
 • Välj innehåll i naturvägledningen för varje plats
 • Välj metoder och utforma produkter för naturvägledning 
 • Samråd med andra aktörer

Se sidorna 41-43 i handboken.

 

5. Kartlägg potentiella risker, motsättningar och outnyttjade möjligheter

 • Krävs dispenser/tillstånd?
 • Har förvaltaren mandat/rådighet att genomföra naturvägledningen? 
 • Krävs ytterligare samarbeten?

Se sidorna  43-44 i handboken.

 

6. Testa och utvärdera

 • Låt berörda aktörer kommentera
 • Testa med olika typer av besökare
 • Planera för utvärdering.

Se sidorna 44-45 i handboken.

 

Modell på steg i planering av naturvägledning

Översikt över de rekommenderade stegen för att planera naturvägledning. Klicka på bilden för att öppna upp större bild.

Message before media – berättelsen först!

Den viktigaste principen för planering av naturvägledning och information är att inventera och planera innan man väljer media och produkter. Det tas upp i steg 3 ovan. Naturvägledning utgår från berättelser för att lyfta platsens/områdets värden. Valet av medium ska utgå från och bidra till det man vill berätta, och underlätta kommunikationen. Att noga tänka igenom vad man vill lyfta, för vem och hur det ska gå till minskar risken att välja medier som inte bidrar till naturvägledningens syfte, inte tilltalar målgruppen eller innebär att man låser in sig i dyra tekniska lösningar.

Samverka med berörda aktörer

Vi vill poängtera att samverkan och dialog bör genomsyra hela arbetet med planering av naturvägledning. Berörda aktörer bör bjudas in till en arbetsgrupp eller samråd. Att synliggöra dessa och låta fler bidra till arbetet är en viktig investering för hållbart genomförande. Läs på sidan 26 i handboken om dialog och samarbete med andra aktörer.

Vi vill i detta sammanhang också tipsa om Naturvårdsverkets vägledning Organiserat friluftsliv och naturturism i skyddad natur. Den fokuserar mycket på dialog och samverkan. 

 

Litteratur och exempel på planer

Utöver ovan nämnda publikationer finns det även stöd i Platsens berättelser – metodhandledning för interpretationsplanering (pdf) av CNV och Riksantikvarieämbetet.

Vi har en separat sida med exempel på färdiga planer som kan utgöra inspiration till hur man lägger upp en naturvägledningsplan. Där finns och ytterligare litteraturtips kring planering av naturvägledning. Se sida med litteraturtips och färdiga planer här.


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv