Principer och steg för planering

Senast ändrad: 10 augusti 2020

Planering är viktigt för framtagandet av all naturvägledning och information, både när man planerar för enskilda naturvägledningsprodukter och när man planerar för större satsningar, som till exempel en nationell plattform för digital information om natur.

Den viktigaste principen för planering är att inventera resurser och behov och planera arbetet utifrån det innan man väljer media (till exempel digital teknik) och produkter. Valet av medium ska utgå från och bidra till det man vill berätta, och för att det ska underlätta kommunikationen så måste sammanhang i tid och rum samt besökares behov beaktas.

För framtagandet av all naturvägledning är det viktigt att planera utifrån några principer. Ett rekommenderat tillvägagångssätt finns i Handledning för planering av naturvägledning i skyddade områden. Det finns även stöd i Platsens berättelser – metodhandledning för interpretationsplanering (pdf) av CNV och Riksantikvarieämbetet. Handledningen knyter an till Tillgängliga natur- och kulturområden – en handbok för planering och genomförande av tillgänglighetsåtgärder i skyddade utomhusmiljöer (pdf).

Message before media – berättelsen först!

Den viktigaste principen för planering av naturvägledning och information är att inventera och planera innan man väljer media och produkter. Naturvägledning utgår från berättelser för att lyfta platsens/områdets värden. Valet av medium ska utgå från och bidra till det man vill berätta, och underlätta kommunikationen. Att noga tänka igenom vad man vill lyfta, för vem och hur det ska gå till minskar risken att välja medier som inte bidrar till naturvägledningens syfte, inte tilltalar målgruppen eller innebär att man låser in sig i dyra tekniska lösningar.

Arbetsgrupp och syften

Börja med att bjuda in berörda aktörer till en arbetsgrupp eller samråd. Att synliggöra dessa och låta fler bidra till arbetet är en viktig investering för hållbart genomförande. Arbetsgruppens första uppgift är att formulera syften – vad man vill åstadkomma med interpretationen/naturvägledningen.

Fem planeringssteg

1. Definiera platsen/området

Det är viktigt att samlas kring en gemensam bild av en plats/ett område och dess sammanhang.

2. Inventera platsen/området, dess värden och sammanhang

2a. Beskriv värden för naturvägledning

Inventeringen ska framförallt svara på frågan om vad som är unikt och speciellt med området.

2b. Lär känna besökarna – för vem ska naturen/kulturmiljön tillgängliggöras?

Att förstå vilka befintliga och önskade besökare är utgör en viktig del i planering av naturvägledning, även om skyddad natur i grunden ska göras tillgänglig för alla.

2c. Kartlägg aktörer och intressenter med anknytning till platsen/området

Här beskrivs också om platsen/området ingår i en större destination eller annat sammanhang.

2d. Sammanställ ekonomiska och personella resurser för naturvägledning

2e. Analysera den insamlade informationen

3 Planera framåt!

3a. Välj målgrupper

3b. Definiera tema och eventuella underteman

Ett tema är en röd tråd/huvudidé som man bygger interpretationen kring i ett område/på en plats.

3c. Välj resurser och platser för interpretation

Här tar man ställning till frågor som: Vilka objekt/platser kan ge liv åt vårt tema? Vid vilka målpunkter kan besökaren bäst uppleva vår berättelse, med flera sinnen? Vilka prioriteringar behöver göras?

3d. Formulera mätbara mål

4 Utforma produkter för interpretation/naturvägledning – välj media och kanaler

4a. Val av produkter/metoder

Exempel: guidning, utställningar, stigar, upptäckarplatser, storytelling, digitala metoder som audioguider, webbkameror, appar, vevbara mp3-spelare och så kallad förstärkt eller virtuell verklighet.

4b. Beskriv produkterna

4c. Testa före sjösättning

Diskutera den tilltänkta produkten med en fokusgrupp för att stämma av intressen och önskemål.

5 Planera för genomförande och utvärdering

5a. Samverkan, ansvar och roller

Vem gör vad och när? Vem ansvarar för att genomföra planen och för den fortsatta förvaltningen?

Utvärdera informationsmaterial och naturvägledning återkommande för att säkra deras kvalitet och att de motsvarar de mål man satt. Gör det för digital naturvägledning och information till exempel genom att

  • hålla koll på antal besök på webbsidor och appar och hur besökarna rört sig på dem
  • söka på sociala medier efter inlägg om aktuella naturområden
  • ställa korta frågor till webbplatsbesökare eller app-användare någon gång per år
  • observera på plats hur besökarna använder naturvägledningen – använder de sin mobiltelefon vid avsedd plats o.s.v.
  • fråga besökarna om vilka tankar besöket väckt hos dem – tankelistning.

Om det görs generell enkätundersökning till personer i ett län eller kommun: försök få med frågor om friluftsliv och hur man önskar information i digitala medier.


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv