Allmänna rekommendationer

Senast ändrad: 26 april 2024

Allmänna rekommendationer

Digital informations- och kommunikationsteknik är ett område under ständig utveckling, vilket ibland kan vara svårt att överblicka. 

Oavsett vilka tekniska lösningar som väljs, är det värt att utgå från användarperspektivet på teknik. Utveckling av digitala produkter och tjänster, till exempel digital besöksinformation och naturvägledning, behöver vara användbara och användarvänliga för många enligt så kallad universell design. Från och med 23 september 2018 finns en lag på att offentliga, statliga och kommunala webbplatser ska vara tillgängliga, hanterbara och begripliga.

Följande råd, som främst gäller mobila lösningar för utställningar, har utvecklats av IT-pedagoger och designers vid Science museum i London. Men råden kan tillämpas allmänt vid utformning av digitala applikationer, även i utomhus-sammanhang:

  • Kom ihåg att vi alla är olika, utgå inte endast från dig själv. Olika typer av användare har olika behov!
  • Basera din tillämpning på vad användare redan känner till om digital teknik, och på tillvägagångssätt som är etablerade. Användaren ska känna sig trygg vid användningen av din produkt.
  • Låt besökaren/deltagaren uppleva att hen har kontroll över tekniken, och inte känner tvärtom.  
  • Det måste finnas ett samband mellan vad användaren kan uppleva på plats och den information/berättelse som ges i digitala enheten. Användare ska uppleva att det finns möjlighet att välja var hen vill lägga uppmärksamheten.
  • Utforma teknik och upplägg som uppmuntrar till social interaktion. Innehåll och upplevelse ska vara möjlig att kunna dela med andra.
  • Vid utveckling, testa om möjligt utkast och lösningar kontinuerligt, och testa om möjligt i verklig miljö. Samma innehåll och utformning kan upplevas olika i inomhus- respektive utomhusmiljö. 

 

Råd angående besöksinformation och utformning av innehåll

När det gäller att ta fram innehåll, information och upplevelser, som kan nå en besökare före, under och efter ett natur- och kulturmiljöbesök, kan det vara värt att tänka på följande:

Inför ett besök: gör det lätt för besökaren att på webben finna den information som efterfrågas. Utgå om möjligt från besöks-/användarstatistik för att avgöra de vanligaste informationsvägarna. Samla informationen till relevanta kanaler och håll den aktuell, hellre än att sprida den väldigt brett. 

Länka vidare från appar och hemsidor till sajter där det finns relevant information om området och aktiviteter man kan utöva. 

Informationen behöver vara uppdaterad och attraktivt utformad. Undvik att placera viktigt innehåll som kräver att användaren behöva rullar ner i texten på webbsidan. 

Digitala medier är särskilt lämpliga för att redan innan besöket ge en så tydlig bild som möjligt av hur naturområdet kommer att upplevas, så kallade “pre-visit stories”. Bilder, filmer, webbkamera och länkar till naturvägledning som finns på plats kan med fördel tillgängliggöras digitalt, något som är relevant för alla men särskilt för besökare med funktionsvariationer.

Under besöket: eftersträva att göra det lätt för besökaren att ta del av information om området på väg dit och under besöket, till exempel genom att tillhandahålla en app eller information som går att ladda ned eller skriva ut via webben. Se gärna över möjligheten att göra det digitala materialet tillgängligt även om det inte finns täckning.

På plats i naturområdet bör man prioritera följande information:

  • Förhållningsregler (utifrån skötselföreskrifter) eller allemansrätten
  • Distans (tid), vägvisning och ledernas karaktär
  • Pågående skötsels- och underhållsarbete, störningar och slitage längs leder eller i området
  • Hänvisning till sådant som finns att uppleva i anslutning till leder/i området, speciellt det som anses som extra sevärt i området.

För alla naturområden dit besökare kommer bör någon form av naturvägledning finnas, för att underlätta för besökaren att skapa en relation till naturområdets natur- och kulturvärden. Det gäller särskilt aspekter av värden som de inte skulle uppmärksamma utan naturvägledning. Sträva gärna efter att besökaren ska kunna uppleva området med alla sinnen.

Medborgarforskning är populärt och bidrar både till fler besök och ökad kunskap om och engagemang i ett naturområde – uppmana gärna till det och länka till befintliga plattformar.

Avsätt medel inte endast för framtagande av, utan även för underhåll och uppdatering av den digitala tekniken.

För att minimera miljöpåverkan bör man välja digital teknik utifrån bästa miljöval, vilket inkluderar att den bör hålla under en relativt lång tid. Hårdvara har samtidigt given livslängd, t ex två till tre år för laddningsbara batterier och omkring fyra till sex år för info-bildskärmar som står påslagna dygnet runt.

Studera exempel från andra platser, vad har fungerat i besökstät miljö, vid skiftande temperaturer och väderlek och så vidare.


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv