Skrivprocessen

Senast ändrad: 26 april 2024
Naturvägledningsplanen för världsarvet tas fram

Parallellt med att workshopparna ägde rum påbörjades skrivandet av naturvägledningsplanen.

Författare var Anna Carlemalm på Länsstyrelsen i Västernorrland och Malin Henriksson Forststyrelsen. De arbetade i samma dokument och läste och kompletterade varandras texter. Skrivandet utgick från den disposition som finns i skriften Platsens berättelser. Under arbetets gång anpassades denna disposition för att passa för arbetet med denna naturvägledningsplan. Skrivandet präglades av att de två författarna gått in och ändrat i varandras texter och formulerat vissa delar tillsammans. SLU Centrum för naturvägledning (CNV) fungerade som rådgivare och gav löpande inspel och kommentarer medan dokumentet växte fram. 

Skrivandet påbörjades i december 2018 och skedde parallellt med annat arbete. Resultaten från workshoparna arbetades in i texten.

Våren 2020 gjordes en internremiss av planen hos Länsstyrelsen, Forststyrelsen och CNV. Efter ändringar skickades den på remiss till kommuner, finansiärer samt de regionala och lokala aktörer som deltagit i workshoppar. Ett tjugotal remissvar kom in och efter att planen bearbetats och kompletterats med bilder översattes den till finska och engelska samt publicerades som pdf-fil på https://highcoastkvarken.org/sv/projekt/.

En lärdom är att det har varit mycket bra att kunna skriva tillsammans i ett område med två huvudmän och att jobba med två remissrundor. Planen utvecklades i varje steg och blev samtidigt känd och kunde påverkas av de som deltagit i förarbetet samt av remissinstanserna.


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv