Planera digital naturvägledning

Senast ändrad: 23 januari 2024
Besökare som spanar på upptäckarplats i Abisko nationalpark

Att planera på ett genomtänkt sätt är viktigt för när man tar fram all naturvägledning - inte minst för digitala former som dels ofta kostar en del, dels behöver vara en insats som svarar mot kommunikationsbehov. Syftet med planering är att hantera en sammanvägning av innehåll, målgrupp och medielösningar. Utvärdering och tillgänglighetsaspekter bör ingå som naturliga delar av planeringen.

Den viktigaste principen för planering av en naturvägledningsinsats är att inventera resurser och behov och planera arbetet utifrån det innan man väljer media (till exempel digital teknik) och produkter. Valet av medium ska utgå från och bidra till det man vill berätta, och för att det ska underlätta kommunikationen så måste sammanhang i tid och rum samt besökares behov beaktas. 

Lika viktigt är att förena olika slag av media, digitala som analoga, med syfte att skapa en upplevelse som kommunicerar sina bärande budskap över hela linjen. 

Alla deltagare kanske inte lyssnar på ljudguiden på en viss plats, eller så har tekniken drabbats av störningar. En fysisk skylt eller folder kan då kommunicera det som tekniken inte gör, och tvärtom. Försök därför att utforma digitala, fysiska och levande naturvägledningen med innehåll som fungerar ihop men också var för sig. Fråga dig själv, vad ska besökaren få uppleva, vad ska den få upptäcka och vad ska besökaren minnas från sitt besök? Är din målgrupp nyfiken på förstärkt verklighet (Augmented Reality, AR)? Eller kan du stimulera målgruppens eget upptäckande till exempel genom mindre krävande webbinnehåll med film? Avancerad teknik är inget mål i sig utan ett medel!

Prova din idé genom att fråga besökarna om den.

Message before media – berättelsen först!

En planeringsprocess för naturvägledning omfattar fem huvudmoment:

  1. Definiera platsen/området.
  2. Inventera platsen/området, dess värden och sammanhang.
  3. Analysera och planera utifrån syfte.
  4. Utforma produkter för information/naturvägledning – välja media.
  5. Planera för genomförande och utvärdering.

Naturvägledning utgår från berättelser för att lyfta platsens/områdets värden. Valet av medium ska utgå från och bidra till det man vill berätta, och underlätta kommunikationen. Att noga tänka igenom vad man vill lyfta, för vem och hur det ska gå till minskar risken att välja medier som inte bidrar till naturvägledningens syfte, inte tilltalar målgruppen eller innebär att man låser in sig i dyra tekniska lösningar.

Tekniska lösningar behöver även hanteras/driftas, vilket dessutom bör identifieras i samband med planeringsarbetet. Exempel på drift kan röra uppdatering eller komplettering av innehåll, batteribyte, slitage eller mekaniska fel, byte av ej fungerande enhet och så vidare. 

De fem ovanstående stegen beskrivs mer utförligt på denna sida, där även hittar mallar för att komma igång.

På sidan om att utvärdera digital naturvägledning finns en lista mer flera frågor som kan vara bra att ta del av redan i planeringsskedet. Se listan en bit ner på denna sida.


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv