Allemansrätten

Senast ändrad: 23 maj 2024
Sjölandskap i akvarell.

Allemansrätten ger oss unika möjligheter att vistas i naturen. Allt fler människor väljer att ta del av möjligheten att vandra, cykla, campa och plocka bär. Det är därför viktigt att vi värnar och respekterar allemansrätten - både rättigheter och skyldigheter. Naturvägledaren har en viktig uppgift i att kommunicera allemansrätten och förebygga konflikter.

Allemansrätten är en gammal sedvanerätt som bygger på respekt och hänsyn som brukar sammanfattas med orden ”inte störa, inte förstöra”. I praktiken är det inte alltid så enkelt. Allemansrätten är inte glasklar och den bygger på eget ansvar. Ibland uppstår konflikter med markägare och det är viktigt med en bra dialog kring till exempel organiserat friluftsliv och vandrings- och cykelleder.

Alla behöver ha kunskap om vilka regler som gäller och lära sig tillämpa dem ute i naturen. Här har naturvägledaren en viktig roll att spela! Vi hoppas att du som naturvägledare ska hitta stöd, idéer och inspiration på dessa temasidor, som ägnas åt kommunikation om allemansrätten. 

Handledning för naturvägledare

SLU Centrum för naturvägledning har på uppdrag av Naturvårdsverket tagit fram Allemansrätten - en vägledning, ett material som kan användas av alla som vill lära sig mer om allemansrätten och framför allt de som arbetar med naturvägledning. Vägledningen är utformad som ett vädertåligt block, med bilder riktade mot deltagarna, diskussionsfrågor och handledning vänt mot naturvägledaren.

 

Kommunikationsmaterial om allemansrätten

Från Naturvårdsverket

Naturvårdsverket är central förvaltningsmyndighet för friluftslivet och allemansrätten och har grundläggande information om allemansrätten. Informationen är bra att utgå ifrån och att länka till. Här finns också information om vad som gäller i skyddade områden där allemansrätten kompletteras med särskilda regler.

För dig som kommunicerar om allemansrätten finns särskild information. Välj mellan budskap som skapar en grund i din kommunikation och färdigt material som du kan använda direkt. Checklistan för kommunikation är också en hjälp.
 

Från andra aktörer

Vänd dig till respektive länsstyrelse för mer information om arbetet med allemansrätten i ditt län. Länstyrelsen i Blekinge lanserade 2018 kampanjen Naturligtvis för att öka kunskapen om allemansrätten. Informationen finns samlad på webbplatsen Naturligtvis

För att få exempel på hur kommunerna arbetar med allemansrätten kan man ta del av undersökningen Årets Friluftskommun.

Svenskt Friluftsliv gör tillsammans med medlemsorganisationerna en stor insats för att sprida information om allemansrätt och friluftsliv.


Översikt av kommunikationsmaterial om allemansrätten

En översikt av SLU Centrum för naturvägledning, skapad i december 2020. "Kommunicera om allemansrätten – Sammanställning av information, projekt
och material för olika målgrupper." Länk till sammanställningen.

 

Projekt som fått bidrag för att sprida information om allemansrätten

Naturvårdsverket delar ut bidrag för att andra ska sprida kunskap om allemansrätten. Flera projekt handlar om allemansrätten för nyanlända eller att ta fram pedagogiskt material för unga. Det har också producerats filmer, broschyrer, affischer och mobilspel. Många projekt handlar om att sprida kunskap om allemansrätten till särskilda målgrupper inom till exempel cykling, orientering och ridning. Men också projekt som LandArt, barnteater, naturstigar och vandringar har fått stöd.

Läs mer om projekt som beviljats bidrag på Naturvårdsverkets webbplats

 

Pedagogiskt material om allemansrätten

Många arbetar med allemansrätten i barngrupper eller skolklasser och det finns mycket pedagogiskt material anpassat för skolan, men också tipsfrågor och andra aktiviteter för att lära sig mer.

Förbundet Agenda 2030 har gjort ett pedagogiskt material som kallas  Naturligtvis VästmanlandNaturskyddsföreningen har tagit fram ett skolmaterial om allemansrätten och även Håll Sverige rent har information riktad till barn och unga. Svenska Turistföreningen har ett material som de kallar Allemansrättsskolan och Skogen i skolan har gjort ett  läromedel om allemansrätten.

 

Allemansrätten på flera språk

Det finns flera exempel på allemansrätt för nyanlända i olika projekt inom kommuner, föreningar och naturum. Skogsällskapet är ett exempel. Naturskyddsföreningen i Örebro driver ett projekt som kallas Språka mellan tallarna, ett slags språkcafé i naturen. Naturskyddsföreningen har också gjort filmer på olika språk inom ramen för sin verksamhet Schysst. Även Upplandsstiftelsen har gjort filmer på olika språk.

Naturvårdsverket och Visit Sweden presenterar allemansrätten för turister och har information i sin kunskapsbank. Naturvårdsverket har också sidor för information på engelska och Visit Sweden på tyska

 

Filmer om allemansrätten

Svenskt Friluftsliv har fått stöd från Naturvårdsverket för att ta fram sju filmer om allemansrätten med Anders ”Ankan” Johansson. Filmerna är korta och lyfter några av allemansrättens kniviga frågor ur en humoristisk vinkel. Naturhistoriska riksmuseet har också flera filmer om allemansrätten på olika teman. Sportfiskarna har gjort filmer om allemansrätten som visas på Sportfiskarnas youtube-kanal.

 

Dialogmaterial om allemansrätten

Det händer att det uppstår konflikter kring allemansrätten. Ibland handlar det om nedskräpning, men också naturturism eller andra organiserade grupper som nyttjar naturen och markägare som känner sig maktlösa. Det finns olika informationsmaterial och underlag för dialogprocesser att ha som underlag och hämta inspiration från. Naturvårdsverket har information om  Organiserat friluftsliv  och Allemansrätten - vad säger lagen?. Skogsstyrelsen tar upp allemansrätten i relation till ägande och turism - Äganderätten och allemansrätten samt Skog och turism. Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, beskriver Allemansrätten och kommersiell verksamhet samt Allemansrätten och bärplockning. Länsstyrelserna har också mer information.

 

Seminariet "Älgen i rummet – konsten att kommunicera allemansrätten"

Seminariet genomfördes den 28 januari 2021. Det beskrev allemansrättens nuläge och framtidstrender, presenterade aktuell forskning om förändringar i friluftslivet, lyfte exempel på innovativ kommunikation, hur man kan öka delaktigheten och inkludera viktiga målgrupper och samlade idéer och erfarenheter från deltagarna. Se innehåll och dokumentation här.

 

Snabbkurs i allemansrätten

Webbinariet genomfördes den 11 maj 2021 och tog kortfattat upp allemansrättens grunder, rättigheter och skyldigheter, lyfte olika exempel och kommunikationsresurser. Se innehåll och dokumentation här.

 

Nya kommunikationsråd om allemansrätten

Webbinarium från den 7 mars 2024 om det nya sättet att kommunicera om allemansrätten, bakgrunden till råden – och hur du kan använda dem. Nya kommunikationsråd om allemansrätten.

 

Allemansrätten är en unik möjlighet som måste värnas genom att kunskapen sprids och tillämpas. Har du fler goda exempel eller tankar om hur allemansrätten ska kommuniceras? Maila oss på SLU Centrum för naturvägledning (cnv@slu.se)


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv