Naturens år

Senast ändrad: 15 oktober 2019
Naturens_ar_2018_500.jpg

Nätverket Naturens år består av ungefär 30 myndigheter och organisationer som samverkar kring frågor som rör naturen. Syftet med nätverket är att öka kunskapen och intresset för vår gemensamma natur.

Nätverket startade 2009 för att uppmärksamma 100-årsjubileet av Sveriges första nationalparker och naturskyddslagstiftning. Samarbetet fortsatte under 2010 med biologisk mångfald som tema med anledning av FNs internationella år för biologisk mångfald (IYB). 2011 koordinerades temat med FN:s Internationella skogsår. Teman följande år har varit Hav & vatten 2012, Uteåret 2013, Uteåret ung 2014 och Ekosystemtjänster 2015-17. Under 2018 hade nätverket inte något tema för extern kommunikation. (För mer information om bakgrunden till detta, se anteckningar från samverkansmöten 19 september samt 23 november i menyn här nedanför.) Längre ner på sidan kan du kan läsa mer om tidigare teman.

CNV håller ihop och administrerar nätverket på uppdrag av Naturvårdsverket.

Samverkansmöten 2020

2020 hålls samverkansmöten i Naturens år - mer information kommer.

Mötena är öppna för kontaktpersoner i de organisationer som ingår i Naturens års nätverk.

Kontakt
Det går bra att kontakta CNV för att nå hela nätverket: cnv@slu.se

 Facebookgruppen Naturens år-nätverk  är en sluten grupp för medverkande aktörers kontaktpersoner.               

Mötesanteckningar

Mötesanteckningar

Nätverksmöte 14 mars 2019, naturum Tåkern.

Naturvägledning vid naturum Tåkern. Presentation Malin Granlund-Feldt 14 mars, 2019.

Nätverksmöte 19 november 2018, Albaeco, Stockholm. 

Louise Hård af Segerstad, Albaeco: Albaecos verksamhet samt forskningsnytt från Stockholm Resilience Centre.

Berit Oscarsson, Naturvårdsverket: Nytt från Naturvårdsverket.

Fredrik Moberg, Albaeco: Kommunikationsworkshop – hur kopplar vi ihop globala hållbarhetsfrågor med naturen runt hörnet i den digitala nutiden?

Christina Frimodig, Svenskt friluftsliv: Friluftslivets år 2020.

Nätverksmöte 3 maj 2018, SLU Ultuna. Värdar var CNV och Artdatabanken i samarbete med Svenska fenologinätverket.

Presentation Berit Oscarsson, Naturvårdsverket.

Presentation Christina Frimodig, Svenskt friluftsliv.

Nätverksmöte 23 november, 2017, Naturvårdsverket, Stockholm.

Workshop:

Nätverksmöte 19 september 2017, Naturskyddsföreningen, Stockholm.

Nätverksmöte 8 juni 2017, Riksantikvarieämbetet, Visby.

Nätverksmöte 10 februari 2017, Upplandsstiftelsen, Uppsala.

Nätverksmöte 18 november 2016, Naturvårdsverket, Stockholm.

Nätverksmöte 20 september 2016, Håll Sverige rent, Stockholm.

Resultat enkät: Omprövning av tema ekosystemtjänster inför 2017.

Nätverksmöte 2 juni 2016, Skärgårdsstiftelsen, Stockholm.

Nätverksmöte 5 februari 2016, Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm

Nätverksmöte 27 november 2015, Studiefrämjandet, Stockholm.

Nätverksmöte 11 september 2015, Sveriges Hembygdsförbund, Stockholm.

Nätverksmöte 29 maj 2015, Centrum för naturvägledning, SLU Ultuna.

Nätverksmöte 6 februari 2015 , Naturvårdsverket, Valhallavägen

Aktuellt hos aktörer, viktiga datum

2019

Februari

4                          Fenologisymposium 2019

Mars

25 – 29               Konferens för utbildningsansvariga på europeiska djurparker, Skansen.

 

April

10                        Flora och faunakonferens, Artdatabanken

29                       Friluftslivets dag/ Friluftslivets uke Norsk friluftsliv

30 – 1 maj         Vårkollen

 

Augusti

29 – 30               Ute är inne, Jönköping

Naturens års logotyp

 

Här kan du ladda ner logotypen för Naturens år (innehåller även EPS-fil för tryck.) Se riktlinjer för användning nedan.

Naturens år logotyp

 

 

 

 

 

 

Logotypen för Naturens år är framtagen för att kunna användas av nätverkets medlemmar för att visa tillhörigheten till nätverket generellt eller vid ett specifikt projekt. Den är utformad på ett sammanhållet sätt för att nätverkets medlemmar lätt ska kunna använda den tillsammans med sina egna grafiska profiler.

För att inte begränsa möjligheten till användning finns inga stränga krav på hur den används. Men för att skapa enhetlighet är det viktigt att man inte förändrar logotypens innehåll, form, färg eller proportioner. För övrigt är det upp till respektive användare att använda logotypen på ett ansvarsfullt sätt med tanke på läsbarhet, placering, eventuella bakgrundsfärger och sammanhang.

Medverkande aktörer

 

Albaeco kommunicerar resultat från den senaste tvärvetenskapliga forskningen om samspelet mellan ekologi, ekonomi och samhälle. Kontakt: Louise Hård af Segerstad, 08-674 75 12

ArtDatabanken samlar in, lagrar och sprider kunskap om arter och naturtyper. Sveriges rödlista, Nationalnyckeln och artportalen.se tas fram av ArtDatabanken. Kontakt: Johan Samuelsson

ArtDatabanken - Nationalnyckeln  är en del av Svenska artprojektet: inventering, taxonomisk forskning och kunskapsspridning om dåligt kända arter i Sveriges fauna och flora.

Centrum för biologisk mångfald, CBM , initierar, bedriver och samordnar forskning om de komplexa samspelen mellan biologisk mångfald och samhällsutvecklingen. CBM är gemensamt för Sveriges lantbruksuniversitet och Uppsala universitet. Kontakt: Annika Borg, 018-67 12 12

Centrum för naturvägledning, CNV, är en kompetensresurs, ett utvecklingsnav och mötesplats för alla som underlättar för människor att uppleva och utveckla sin känsla för och kunskap om naturen och kulturlandskapet. CNV samordnar samverkansnätverket Naturens år på uppdrag av Naturvårdsverket. Kontakt: Lena Malmström, 018-67 25 04. 

Friluftsfrämjandet erbjuder Sveriges största utbud av friluftsaktiviteter och verkar för en attraktiv och hållbar friluftsmiljö. Med närmre 100 000 medlemmar och 7 000 ledare vill Friluftsfrämjandet att så många som möjligt ska upptäcka vår fantastiska natur, kunna dela friluftslivsglädje med andra, utvecklas utan prestationskrav och vistas i naturen under trygga former. De har aktiviteter för alla åldrar och årstider i hela landet. Kontakt: Göran Andersson.

Föreningen Skogen  verkar sedan 1882 för bättre skötsel av skogarna. Vi är 8 000 entusiastiska skogsbrukare och sprider kunskap genom bland annat exkursioner, tidskrifter, facklitteratur, Skogsnäringsveckan och på webben. Kontaktperson VD Bengt Ek.

Havs- och vattenmyndigheten  är en statlig myndighet som jobbar för levande hav, sjöar och vattendrag. Vi har regeringens uppdrag att vara pådrivande, stödjande och samlade för god havs- och vattenmiljö och att verka för en hållbar förvaltning av fisk.

Håll Sverige Rent  är en ideell organisation som verkar för minskad nedskräpning, ökad återvinning och för att främja individers och organisationers miljöansvar. Kontakt:Anna Grundén, 0720-06 55 08

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA,  är en nätverksorganisation för utveckling av jordbruk, trädgårdsbruk, fiske, vattenbruk, livsmedel, skog, skogsprodukter, rennäring, bioenergi, miljö och skogs- och lantbrukshistoria med mera. Kontakt: Birgitta Naumburg 

Kungliga Vetenskapsakademien, KVA , stiftad år 1739, är en oberoende organisation som har till uppgift att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället. Kontakt Per Hedenqvist 

Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik  ska stödja skolan, från förskola till vuxenutbildning, med syfte att främja en stimulerande, intressant och aktuell undervisning. Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik är en gemensam satsning av Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Kontakt: Britt-Marie Lidesten, 018-471 50 66

Naturhistoriska riksmuseet är en mötesplats för dig som är nyfiken på och intresserad av naturvetenskap och vill lära mer om till exempel vår natur, vårt klimat och astronomi. Kontakt: Claes Enger och Frida Samuelsson, 08-519 540 00

Naturskoleföreningen  är en ideell, politiskt obunden organisation för naturskolor och utomhuspedagoger. Naturskolan är ett arbetssätt snarare än en fysisk skola, där grundtanken är ”att lära in ute” i alla skolämnen. Positiva upplevelser i naturen är grunden för att förklara ekologiska samband och förstå miljöfrågor. Kontakt: Mats Wejdmark, 08-520 735 65

Naturskyddsföreningen är en politiskt obunden ideell miljöorganisation med kraft att förändra Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, skapar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Kontakt: Maria Bergström

Naturum Tåkern är ett av landets 33 naturum som alla visar vägen in i vår natur. Tåkern är också Sveriges ”vassaste” naturum – ett modernt besökscentrum i Glänås vid fågelsjön Tåkerns södra strand. Naturum är tillgängligt för alla! Kontakt: Malin Granlund-Feldt

Naturvårdsverket  arbetar på uppdrag av regeringen och är den myndighet i Sverige som har överblick över hur miljön mår och hur miljöarbetet går. Vi har också uppgiften att samordna, följa upp och utvärdera arbetet med Sveriges miljömål. Kontakt: Stina Söderqvist. 

Riksantikvarieämbetet är den myndighet som arbetar med frågor som gäller kulturarv och kulturmiljöer. Vi samordnar och sprider kunskap bland annat om det biologiska kulturarvet. Kontakt: Lennart Nilsson, 08-519 183 78

Skansen, FRI; Sv. Djurparksföreningen erbjuder upplevelser och kunskap om Sveriges kultur- och naturhistoria, i relation till vår samtid men även med sikte på framtiden. Vi bidrar till bevarandet av biologisk mångfald, med betoning på djur- och växtarter. Kontakt: Tommy Lambrell, 08-442 80 49

Skärgårdsstiftelsen i Stockholms skärgård främjar utvecklingen av friluftsliv, kultur, rekreation, turism och en levande skärgård. Genom våra tillsynsmän, naturvårdare och jordbruksarrendatorer arbetar Skärgårdsstiftelsen för att bevara skärgårdens naturvärden, miljö och landskapsbild. Kontakt: Sandra Löfgren 

Sportfiskarna, Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund är en demokratiskt uppbyggd ideell organisation. Vårt främsta mål är att det ska finnas ett bra fiske i friska och rena vatten med friska fiskbestånd. Kontakt: Andreas Ollinen, 08-410 80 621

Stiftelsen Tyrestaskogen förvaltar Tyresta nationalpark och naturreservat. Vi arbetar med information, skötsel och naturvård i den största och finaste urskogen söder om Dalälven. Här finns gott om vandringsleder och attraktiva rastplatser – bara två mil från Stockholms centrum. Kontakt: Peder Curman

Studiefrämjandet är en ideell förening grundad på 19 medlemsorganisationer. Med särskild inriktning mot ökad kunskap om natur, djur, miljö och kultur arbetar vi aktivt med hållbar utveckling. Kontakt: Lisa Malmgren

Svenska botaniska föreningen är en rikstäckande ideell förening för alla som är intresserade av vår vilda flora. Svensk Botanisk Tidskrift, temadagar och exkursioner om botanik är viktiga delar av vår verksamhet. Kontakt

Svenska Ekoturismföreningen arbetar för mer och bättre ekoturism, en turism som bevarar och tar ansvar för ömtålig natur och kultur, både i Sverige och utomlands. Kontakt: Per Jiborn

Svenska fenologinätverket är ett nationellt samarbete mellan universitet, myndigheter och frivilliga. Målet är att långsiktigt samla in, tillhandahålla och presentera data om Naturens kalender. Svenska fenologinätverket tar fram data och gör analysen till miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkans uppföljningsindikator ”Växternas växtsäsong”. Kontakt: Ola Langvall

Svenska Jägareförbundet är en ideell förening som organiserar cirka 160 000 av landets 285 000 jägare. Vi arbetar för att Sverige ska ha hög kvalitet på viltstammarna, främja en god jaktetik, samla in kunskap om tillståndet i naturen och informera både jägare och allmänhet. Sedan 1938 har vi även statens uppdrag att sköta delar av den svenska jakt- och viltvården. Kontakt: Christina Nilson-Dag

Svenska Turistföreningen är en av Sveriges största ideella organisationer med ca 255.000 medlemmar.  I verksamheten finns nära 400 vandrarhem, hotell, fjällstationer och fjällstugor. STF driver även opinionsbildning inom natur- och kulturturism i Sverige. Kontakt: Daniel Skog.

Sveriges Hembygdsförbund ger stöd och service till lokala hembygdsföreningar och regionala hembygdsförbund i arbetet med kulturarvet. Vi är övertygade om att en djupare kunskap om hembygden, den lokala platsen, har stor betydelse för en hållbar samhällsutveckling. Kontakt: Viktoria Hallberg

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL , är en arbetsgivar- och intresseorganisation med uppgift är att stödja och bidra till att utveckla våra medlemmars verksamhet. Vi fungerar som ett nätverk för kunskapsutbyte och samordning. Kontakt: Andreas Hagnell

Upplandsstiftelsen arbetar med naturvård, friluftsliv och naturskola. Vi samarbetar med många olika organisationer och har inget eget vinstintresse. Uppsala län är vårt geografiska område.

Utenavet arbetar för att sprida kunskap om utomhuspedagogik och naturvägledning bland beslutsfattare, opinionsbildare i samhället och inom skolvärlden. Naturskoleföreningen, Movium, Skogen i Skolan, Frilufträmjandet, CNV, Nationellt centrum för utomhuspedagogik ingår i nätverket. Kontakt: Eva Sandberg.

Världsnaturfonden, WWF, är en oberoende och partipolitiskt obunden naturvårdsorganisation med syfte att bromsa den globala uppvärmningen, verka för ett hållbart nyttjande av jordens naturresurser, skydda våra hav och våtmarker, stoppa förstörelsen av världens skogar och bevara jordens djur och växtarter. Kontakt: Torbjörn Hegedüs.

Västkuststiftelsens uppdrag är att bevara och vårda den västsvenska naturen och att stimulera friluftslivet. Vi vill Värna, Vårda och Visa naturen. Kontaktperson: Ellinor Hederstedt , tel. 0703-366966

 

Tidigare teman inom Naturens år

Tidigare teman för Naturens år

Dokumentationen från tidigare år (före 2015) finns tyvärr inte längre tillgänglig online. För mer information, vänligen kontakta cnv@slu.se.

  • 2015- 2017 Ekosystemtjänster. Läsning, referenslitteratur, länkar.
  • 2014 Uteåret Ung
  • 2013 Uteåret
  • 2012 Hav & Vatten
  • 2011 Internationella skogsåret
  • 2010 Biologisk mångfald
  • 2009 100-årsjubiléet av Sveriges nationalparker

Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv

Sidansvarig: cnv@slu.se