Naturens år

Senast ändrad: 24 november 2023
Fjäril och texten ”Naturens år”. Illustration.

Nätverket Naturens år består av ungefär 30 myndigheter och organisationer som samverkar kring frågor som rör naturen. Syftet med nätverket är att öka kunskapen och intresset för vår gemensamma natur.

Nätverket startade 2009 för att uppmärksamma 100-årsjubileet av Sveriges första nationalparker och naturskyddslagstiftning. Samarbetet fortsatte under 2010 med biologisk mångfald som tema med anledning av FNs internationella år för biologisk mångfald (IYB). 2011 koordinerades temat med FN:s Internationella skogsår. Teman följande år har varit Hav & vatten 2012, Uteåret 2013, Uteåret ung 2014 och Ekosystemtjänster 2015-17. Läs mer om dessa längre ner på sidan. Under 2018 - 2019 har nätverket valt att inte abeta med något tema för extern kommunikation. (För mer information om bakgrunden till detta, se anteckningar från samverkansmöten 19 september samt 23 november i menyn här nedanför.) 

CNV har i uppdrag att administrera nätverkslistan och webbplatsen på uppdrag av Naturvårdsverket. 

Samverkansmöten 

2023

Måndag 11 december 2023 bjuder CNV in till nästa nätverksträff, kl. 13-16. Träffen blir en hybrid så välkomna till Uppsala eller digitalt. Frågor under träffen: Hur kommunicerar vi biologisk mångfald? Hur jobbar din organisation med biologisk mångfald? Hur kan vi jobba mer långsiktigt tillsammans med den här frågan? Hur och vad nätverket i stort vill jobba med 2024 och framåt. Hur kan vi stötta varandra?

2022

Den 1 september 2022 hade nätverket ett hybridmöte som hölls av Sveriges Hembygdsförbund. Anteckningar kommer.

Den 10 februari 2022 hade nätverket ett digitalt möte som hölls av SLU Centrum för naturvägledning. Se anteckningar nedan. Nästa möte beslutades till september/oktober 2022. Vi återkommer om vem som håller i det mötet.

Inga samverkansmöten hölls i Naturens år-nätverket 2020 pga pandemin.

Mötena är öppna för kontaktpersoner i de organisationer som ingår i Naturens års nätverk.

Kontakt

Det går bra att kontakta CNV för att nå nätverket: cnv@slu.se.

Facebooks logotyp. Illustration.Facebookgruppen Naturens år-nätverk  är en sluten grupp för medverkande aktörers kontaktpersoner.               

 

Medverkande aktörer

 

ArtDatabanken samlar in, lagrar och sprider kunskap om arter och naturtyper. Sveriges rödlista, Nationalnyckeln och artportalen.se tas fram av ArtDatabanken. Kontakt: Johan Samuelsson.

ArtDatabanken - Nationalnyckeln  är en del av Svenska artprojektet: inventering, taxonomisk forskning och kunskapsspridning om dåligt kända arter i Sveriges fauna och flora. Kontakt:  Cecilia Nordström.

SLU Centrum för biologisk mångfald, CBM, initierar, bedriver och samordnar forskning om de komplexa samspelen mellan biologisk mångfald och samhällsutvecklingen. CBM tillhör institutionen för stad och land vid Sveriges lantbruksuniversitet. Kontakt: Annika Borg.

SLU Centrum för naturvägledning, CNV, är en kompetensresurs, ett utvecklingsnav och mötesplats för alla som underlättar för människor att uppleva och utveckla sin känsla för och kunskap om naturen och kulturlandskapet. CNV samordnar samverkansnätverket Naturens år på uppdrag av Naturvårdsverket. Kontakt: CNV

Friluftsfrämjandet erbjuder Sveriges största utbud av friluftsaktiviteter och verkar för en attraktiv och hållbar friluftsmiljö. Med närmre 100 000 medlemmar och 7 000 ledare vill Friluftsfrämjandet att så många som möjligt ska upptäcka vår fantastiska natur, kunna dela friluftslivsglädje med andra, utvecklas utan prestationskrav och vistas i naturen under trygga former. De har aktiviteter för alla åldrar och årstider i hela landet. Kontakt: Göran Andersson.

Föreningen Skogen  verkar sedan 1882 för bättre skötsel av skogarna. Vi är 8 000 entusiastiska skogsbrukare och sprider kunskap genom bland annat exkursioner, tidskrifter, facklitteratur, Skogsnäringsveckan och på webben. Kontakt: Johan Larsson.

Havs- och vattenmyndigheten  är en statlig myndighet som jobbar för levande hav, sjöar och vattendrag. Vi har regeringens uppdrag att vara pådrivande, stödjande och samlade för god havs- och vattenmiljö och att verka för en hållbar förvaltning av fisk. Kontakt: Mia Olausson 

Håll Sverige Rent  är en ideell organisation som verkar för minskad nedskräpning, ökad återvinning och för att främja individers och organisationers miljöansvar. Kontakt: Hanna-Kajsa Fernström

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens kommitté om ekosystemtjänster– från begrepp till värde. Kontakt: Jessica Nordin.

Kungliga Vetenskapsakademien, KVA , stiftad år 1739, är en oberoende organisation som har till uppgift att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället. Kontakt: Per Hedenqvist. 

Nationellt resurscentrum för biologiundervisning, Bioresurs, syftar till att stödja och inspirera alla som arbetar med biologiundervisning, från förskola till vuxenutbildning, bland annat genom att verka för ett undersökande och laborativt arbetssätt. Vi anordnar kurser och webbinarier, ger ut tidningen Bi-lagan, skickar ut nyhetsbrev och tillhandahåller resurser för lärare på vår webbplats. Kontakt: Lisa Reimegård

Naturhistoriska riksmuseet är en mötesplats för dig som är nyfiken på och intresserad av naturvetenskap och vill lära mer om till exempel vår natur, vårt klimat och astronomi. Kontakt: Claes Enger och Frida Samuelsson.

Naturskoleföreningen är en ideell, politiskt obunden organisation för naturskolor och utomhuspedagoger. Naturskolan är ett arbetssätt snarare än en fysisk skola, där grundtanken är ”att lära in ute” i alla skolämnen. Positiva upplevelser i naturen är grunden för att förklara ekologiska samband och förstå miljöfrågor. Kontakt: Anna Ekblad

Naturskyddsföreningen, riks. Naturskyddsföreningen är en politiskt obunden ideell miljöorganisation med kraft att förändra Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, skapar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Kontakt: Maria Bergström

Naturturismföretagen (fd. Svenska Ekoturismföreningen) arbetar för mer och bättre ekoturism, en turism som bevarar och tar ansvar för ömtålig natur och kultur, både i Sverige och utomlands. Kontakt: Margareta Grape

Naturum Tåkern är ett av landets 33 naturum som alla visar vägen in i vår natur. Tåkern är också Sveriges ”vassaste” naturum – ett modernt besökscentrum i Glänås vid fågelsjön Tåkerns södra strand. Naturum är tillgängligt för alla! Kontakt: Malin Granlund-Feldt

Naturvårdsverket  arbetar på uppdrag av regeringen och är den myndighet i Sverige som har överblick över hur miljön mår och hur miljöarbetet går. Vi har också uppgiften att samordna, följa upp och utvärdera arbetet med Sveriges miljömål. Kontakt: Stina Söderqvist. 

Riksantikvarieämbetet är den myndighet som arbetar med frågor som gäller kulturarv och kulturmiljöer. Vi samordnar och sprider kunskap bland annat om det biologiska kulturarvet. Kontakt: Christian Runeby.

Skansen erbjuder upplevelser och kunskap om Sveriges kultur- och naturhistoria, i relation till vår samtid men även med sikte på framtiden. Vi bidrar till bevarandet av biologisk mångfald, med betoning på djur- och växtarter. Kontakt: Amanda Farfan Gonzalez

Skogen i Skolan är ett nationellt samverkansprogram mellan skolan och Sveriges skogliga intressenter. Vår främsta uppgift är att på ett allsidigt och balanserat sätt förklara sammanhangen för en ökad förståelse för Sveriges viktigaste sektor. Kontakt: Anna Steinwall.

Skogsstyrelsen är en myndighet för frågor som rör skog med uppgift att verka för att skogen sköts så att de skogspolitiska mål som beslutats av riksdagen kan nås. Målen för produktion och miljöhänsyn är jämställda. Skogen ska brukas på ett hållbart sätt så att även framtida generationer kan ha nytta av den. Den lokala förankringen är viktig för oss. Vår vision är ”Skog till nytta för alla”. Kontakt: Dan Rydberg

Skärgårdsstiftelsen i Stockholms skärgård främjar utvecklingen av friluftsliv, kultur, rekreation, turism och en levande skärgård. Genom våra tillsynsmän, naturvårdare och jordbruksarrendatorer arbetar Skärgårdsstiftelsen för att bevara skärgårdens naturvärden, miljö och landskapsbild. Kontakt: Anna Ehn

Sportfiskarna, Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund är en demokratiskt uppbyggd ideell organisation. Vårt främsta mål är att det ska finnas ett bra fiske i friska och rena vatten med friska fiskbestånd. Kontakt: Andreas Ollinen.

Stiftelsen Tyrestaskogen förvaltar Tyresta nationalpark och naturreservat. Vi arbetar med information, skötsel och naturvård i den största och finaste urskogen söder om Dalälven. Här finns gott om vandringsleder och attraktiva rastplatser – bara två mil från Stockholms centrum. Kontakt: Peder Curman.

Stockholms stad. Kontakt: Johan Pontén.

Studiefrämjandet är en ideell förening grundad på 19 medlemsorganisationer. Med särskild inriktning mot ökad kunskap om natur, djur, miljö och kultur arbetar vi aktivt med hållbar utveckling. Kontakt: Lisa Malmgren.

Svenska botaniska föreningen är en rikstäckande ideell förening för alla som är intresserade av vår vilda flora. Svensk Botanisk Tidskrift, temadagar och exkursioner om botanik är viktiga delar av vår verksamhet. Kontakt: Maria van der Wie.

Svenska fenologinätverket är ett nationellt samarbete mellan universitet, myndigheter och frivilliga. Målet är att långsiktigt samla in, tillhandahålla och presentera data om Naturens kalender. Svenska fenologinätverket tar fram data och gör analysen till miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkans uppföljningsindikator ”Växternas växtsäsong”. Kontakt: Ola Langvall.

Svenska Jägareförbundet är en ideell förening som organiserar cirka 160 000 av landets 285 000 jägare. Vi arbetar för att Sverige ska ha hög kvalitet på viltstammarna, främja en god jaktetik, samla in kunskap om tillståndet i naturen och informera både jägare och allmänhet. Sedan 1938 har vi även statens uppdrag att sköta delar av den svenska jakt- och viltvården. Kontakt: Christina Nilson-Dag.

Svenska Turistföreningen är en av Sveriges största ideella organisationer med ca 255.000 medlemmar. I verksamheten finns nära 400 vandrarhem, hotell, fjällstationer och fjällstugor. STF driver även opinionsbildning inom natur- och kulturturism i Sverige. Kontakt: Maria Lidberg.

Svenska djurparksföreningen är medlemsorganisationen för djurparker, akvarier och tropikhus. Tillsammans arbetar vi för att öka kunskapen om djur och natur för att bevara hotade arter och deras livsmiljöer, allt i syfte att värna den biologiska mångfalden och bidra till en hållbar utveckling. Våra tre viktigast uppgifter är bevarande av hotade arter inklusive lantraser, forskning samt folkbildning & utbildning. Kontaktperson: Helena Håkansson 

Sveriges Hembygdsförbund ger stöd och service till lokala hembygdsföreningar och regionala hembygdsförbund i arbetet med kulturarvet. Vi är övertygade om att en djupare kunskap om hembygden, den lokala platsen, har stor betydelse för en hållbar samhällsutveckling. Kontakt: Jan Nordwall och Olov Norin.

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, är en arbetsgivar- och intresseorganisation med uppgift är att stödja och bidra till att utveckla våra medlemmars verksamhet. Vi fungerar som ett nätverk för kunskapsutbyte och samordning. Kontakt: Andreas Hagnell.

Upplandsstiftelsen arbetar med naturvård, friluftsliv och naturskola. Vi samarbetar med många olika organisationer och har inget eget vinstintresse. Uppsala län är vårt geografiska område. Kontakt: Karolina Wessby.

Utenavet arbetar för att sprida kunskap om utomhuspedagogik och naturvägledning bland beslutsfattare, opinionsbildare i samhället och inom skolvärlden. Naturskoleföreningen, Movium, Skogen i Skolan, Frilufträmjandet, CNV, Nationellt centrum för utomhuspedagogik ingår i nätverket. Kontakt: Eva Sandberg.

Världsnaturfonden, WWF, är en oberoende och partipolitiskt obunden naturvårdsorganisation med syfte att bromsa den globala uppvärmningen, verka för ett hållbart nyttjande av jordens naturresurser, skydda våra hav och våtmarker, stoppa förstörelsen av världens skogar och bevara jordens djur och växtarter. Kontakt: Torbjörn Hegedüs.

Västkuststiftelsens uppdrag är att bevara och vårda den västsvenska naturen och att stimulera friluftslivet. Vi vill Värna, Vårda och Visa naturen. Kontaktperson: Ellinor Hederstedt.

Mötesanteckningar

Mötesanteckningar

Naturens års logotyp

Här kan du ladda ner logotypen för Naturens år (zipfil som innehåller logotypen som PNG, JPG och PDF för tryck.) Se riktlinjer för användning nedan.

Naturens år logotyp

Logotypen för Naturens år är framtagen för att kunna användas av nätverkets medlemmar för att visa tillhörigheten till nätverket generellt eller vid ett specifikt projekt. Den är utformad på ett sammanhållet sätt för att nätverkets medlemmar lätt ska kunna använda den tillsammans med sina egna grafiska profiler.

För att inte begränsa möjligheten till användning finns inga stränga krav på hur den används. Men för att skapa enhetlighet är det viktigt att man inte förändrar logotypens innehåll, form, färg eller proportioner. För övrigt är det upp till respektive användare att använda logotypen på ett ansvarsfullt sätt med tanke på läsbarhet, placering, eventuella bakgrundsfärger och sammanhang.

Tidigare teman inom Naturens år

Tidigare teman för Naturens år

Dokumentationen från tidigare år (före 2015) finns tyvärr inte längre tillgänglig online. För mer information, vänligen kontakta cnv@slu.se.


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv