Naturvägledaren 2/2021: Naturvägledning i brukad skog

Senast ändrad: 26 april 2024
Mosippa, en sevärd art som förekommer i brukad skog

Skogen kan vara ett pedagogiskt rum men också en plats för dialog. I den intensiva debatt om skogen som pågår just nu framförs vitt skilda synsätt och åsikter. Hur skog ska skyddas och brukas, hyggen eller hyggesfritt, vad skog egentligen är, mål, spelregler och prioriteringar diskuteras och väcker starka känslor. Med en skicklig naturvägledare kan deltagarna utöver möjlighet till upplevelser och fördjupad kunskap möta olika perspektiv och delta i samtal om vilken skog och skogspolitik vi vill ha idag och i framtiden.

CNV:s Anders Arnell summerar med detta nummer av Naturvägledaren ett projekt om hur skogsägare och andra aktörer i det brukade skogslandskapet kan bidra till naturvägledning som inspirerar fler att utveckla sin egen relation till skogen och att reflektera kring skog och skogsbruk. Ett viktigt fokus för projektet har därför varit att stötta aktörer som utifrån miljömål och hållbarhetsmål är intresserade av skogens sociala värden och mångbruk av skog. Några av dem träffar du i artiklarna här i Naturvägledaren.

Varmt tack till vår gästskribent Malin von Essen!

Naturvägledarens innehåll

Naturvägledning och interpretation - en möjlighet för samtal i skogen

Skogsägare med turism lyfter skogens många värden och berättelser

Skogens sociala värden - utvecklas genom interpretation

Skogens vatten öppnar dörrar

Möten mellan markägare och allmänhet

Sveaskog - fokus på ekoparker och skogshistoria

Naturupplevelser i brukad skog - projekt i Västerbotten

Universitetskurs förbereder för möte med markägare

 


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv