Integration med naturvägledning som metod och naturen som arena

Senast ändrad: 22 januari 2024
En grupp står ute i naturen med diplom i handen. De ler och är glada. De har just gått en kurs i naturvägledning.

Hur kan naturvägledning användas som metod för integration? Hur kan naturen och friluftslivet fungera som arenor för integration? På den här sidan tittar vi djupare på naturbaserad integration som det ibland kallas.

Naturen och friluftslivet som arena för integration

Det finns ett engagemang och intresse på kommuner, ideella organisationer, stiftelser med flera organisationer för att använda naturen och friluftslivet som arena för integration. De personer och verksamheter som ordnar aktiviteter och genomför projekt inom det här området vill bidra till att de som är nya i Sverige vågar ta steget ut i en ny okänd natur för bättre hälsa och välbefinnande.

På den här sidan kan du läsa om de erfarenheter som CNV gjort tillsammans med andra samarbetspartners under åren. 

Naturvägledning som metod för integration

Naturvägledare som kan både svenska och sitt, eller sina, modersmål kan fungera som brobyggare mellan det svenska samhället och nyanlända grupper. Att kunna känna igen sig i personen som står framför en och kunna ställa frågor på sitt eget språk om naturen och dess olika fenomen är viktigt. På så sätt kan den nya kulturen, naturen och samhället bli mer förståeligt.

Erfarenheter från tidigare projekt

Naturnära jobb - utbildning av flerspråkiga naturvägledare

Mellan 2018 och 2022 hade SLU Centrum för naturvägledning (CNV) i uppdrag från Naturvårdsverket att inspirera till och öka kunskapen om hur kommuner och andra organisationer kan skapa möjlighet för nya svenskar att utbilda sig till guider och naturvägledare. Uppdraget har resulterat i en workshop, ett utbildningspaket för flerspråkiga naturvägledare och genomförandet av ett antal kurser i naturvägledning för nya svenskar. 

Dokumentation workshop: Låt många blommor blomma

Uppdraget Naturnära jobb avslutades 2022 och i samband med det samlades verksamheter som jobbar med natur och friluftsliv som arena för integration - från Malmö till Örnsköldsvik. Träffen, Låt många blommor blomma, skedde 15-16 december 2022 på SLU:s campus Ultuna i Uppsala. Läs om erfarenheter, dilemman och tips i dokumentationen från träffen.

DOKUMENTATION Låt många blommor blomma. Om naturbaserad integration i praktiken

Utbildningspaket för flerspråkiga naturvägledare med fokus på nya svenskar

I samarbete med utbildningsledare från Örebro har CNV tagit fram ett utbildningspaket som kommuner tillsammans med olika aktörer (till exempel Studiefrämjandet, Naturskyddsföreningen, SFI, naturum eller annan samarbetspartner) kan använda för att skapa möjlighet för nya svenskar att utbilda sig till naturguider och naturvägledare. Uppdraget kommer från Naturvårdsverket.

Utbildningspaketet har tagits fram med utgångspunkt i erfarenheter från Örebro, speciellt inom projekten Utbildning naturvägledning på andra språk i Örebro län samt Språka mellan tallarna. I samarbete mellan kommunen och Naturskyddsföreningens respektive Studiefrämjandets lokalföreningar utvecklades ett utbildningskoncept som väckt stort intresse runt om i landet.

Utbildningspaketet skapades i en gemensam lärandeprocess med flera aktörer. Under hösten 2019 genomförde CNV pilotutbildningar i Örebro, Örnsköldsvik och Uppsala där vi testade koncept och material. Under 2020 har erfarenheterna sammanställs till ett utbildningspaket.

Läs mer om projektet och ladda ner utbildningspaketet Utbildningspaket för flerspråkiga naturvägledare med fokus på nya svenskar

 

Rapport om naturbaserade integrationsprojekt (2023)

Omslag rapport naturbaserad integration och LONA

I rapporten presenteras en sammanställning av naturbaserade integrationsprojekt med fokus på friluftsliv och naturvägledning. Sammanställningen är en del av en större kartläggning av projekt som syftar till integration genom verksamhet där natur är en viktig del, antingen som plats för arbete eller fritid. Materialet består till övervägande del av projekt som genomförts mellan 2012 och 2022 med LONA-medel men även andra bidragsgivare. 

Sammanställning av projekt om Naturbaserad integration genom friluftsliv och naturvägledning

 

ORIGIN - Friluftsliv, naturvägledning och integration i Norden

2016 deltog CNV i projektet Friluftsliv, naturvägledning och integration i Norden (ORIGIN), med syfte att samla erfarenheter och goda exempel på naturbaserad integration och dela dessa i de nordiska länderna.

Rapport från projektet

Naturvägledare, deltagare i aktiviteter och organisationer bidrog med erfarenheter genom att besvara enkäten "Erfarenheter och potential kring naturbaserad integration i Norden". Resultatet är rapporten Nature-based integration: Nordic experiences and examples. Studien finansierades av Nordiska ministerrådets arbetsgrupp för terrestra ekosystem.

Artiklar med goda exempel

Läs mer


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv